دا ه د د ا ه ان ر د دو ی
شاپا چاپي: 5877- 2008 شاپا الكترونيكي: 5342- 2423 دورة 8 ـ شمارة 4 ـ زمستان 1395 صاحب امتياز: دانشكدة مديريت دانشگاه تهران مدير مسئول: طهمورث حسنقلي پور سردبير: علي اصغر پورعزت دبير تخصصي: علي پيران نژاد مدير داخلي: حسين آدوسي

هيئت تحريريه
-27686-2515389

محمد سعيد تسليمي استاد (مديريت دولتي گرايش توسعة سازماني) دانشگاه تهران علي رضائيان استاد (مديريت رفتاري، بهبود مديريت) دانشگاه شهيدبهشتي شمسالسادات زاهدي استاد بازنشسته (مديريت دولتي) دانشگاه علامه طباطبايي كرامت ا… زياري استاد (جغرافيا و برنامهريزي شهري) دانشگاه تهران علي اكبر فرهنگي استاد بازنشسته (مديريت رسانه) دانشگاه تهران ابوالحسن فقيهي استاد بازنشسته (مديريت دولتي) دانشگاه علامه طباطبايي علي اصغر مشبكي استاد (مديريت بازرگاني) دانشگاه تربيت مدرس سيد محمد مقيمي استاد (مديريت علوم رفتاري) دانشگاه تهران
غلامرضا طالقاني استاد (مديريت توسعة جهانگردي، بينالمللي) دانشگاه تهران

كارشناس اجرايي: مهدي فلاح ويراستار: مريم نائيني صفحه آرا: مريم نائيني ناشر: دانشگاه تهران
چاپ: ادارة كل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران
اين نشريه مطابق نامة شماره 6697/3 مورخ 25/8/87 كميسيون بررسي نشريات علمي كشـور درجـة علمـي ـ پژ وهشي دارد.
اين نشريه در سايتهاي پايگاه استنادي علوم جهـان اسـلام (ISC) بـه نشـاني(www.isc.gov.ir) و پايگـاهاطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) به نشاني (www.sid.ir) و پايگاه الكترونيكي نشريات دانشگاه تهـران :
.نمايه مي شود http://journals.ut.ac.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدرس نشريه : تهران – بزرگراه شهيد چمران ، خيابان جلال آل احمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدير، طبقه آخر، دفتر مجلات صندوق پستي :6311 ـ 14155 كدپستي: 1411713114
jipa@ut.ac.ir :پست الكترونيكي http://jipa.ut.ac.ir :وب سايت

راهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقالهها
186690-787242

نشرية مديريت دولتي، نشريهاي است با رويكرد علمي- پژوهشي كه با رسالت توسـع ة دانـش مـديريت در كشـور، شناسـايي مسـائل مديريتي سازمان هاي ايران و راهكار براي آن، به انتشار مقاله هاي پژوهشي و مروري- تحليلي در حـوزه مـديريت مبـادرت مـي كنـد . مقاله هاي ارسال شده پس از داوري تخصصي و در صورت تأييد هيئت تحريريه، به چاپ ميرسـد . از اسـتادان و پژوهشـگران گرامـي تقاضا مي شود با مراجعه به آدرس الكترونيكي (jipa.ut.ac.ir) ثبت نام و مقاله خود را ارسال كنيد. براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد.
راهنماي تدوين:
فقط مقالات علميـ پژوهشي دريافت ميشود، مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قـبلاً در نشـرية ديگـري اعـم ازداخلي يا خارجي و يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده و يا همزمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد.
تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمي كه صرفاً خلاصة آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذكر مشخصـات كامـلمرجع) قابل بررسي است.
تبصره 2. مقاله مروري (Review Article) و ترجمه پذيرفته نميشود.
مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.
حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
مقاله بايد داراي ساختار زير باشد:
صفحة اول: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي (نام نويسنده مسئول مكاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبه علمي (آخرين مدرك تحصـيلي ) بـه فارسـي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـندهمسئول مكاتبات شامل آدرس پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشاني پيامنگار (پست الكترونيك) به فارسي و انگليسي.
صفحه دوم: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ چكيده فارسي و انگليسي (هر كـدام حـداكثر 175 كلمـه و حـداقل
150 كلمه)؛ كليدواژگان فارسي و انگليسي بهترتيب حروف الفبا (حداكثر 5 واژه).
صفحات بعدي: بهطور دقيق شامل اين تيترها باشد: مقدمـه، بيـان مسـئله، پيشـين ة روش پـژوهش، يافتـههـايپژوهش، نتيجهگيري و پيشنهادها، سپاسگزاري، منابع.
تبصره 1: مشخصات نويسنده / نويسندگان بهجز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود.
تبصره 2: اصطلاحات خارجي با معاد لهاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارتهـاي اختصـاري بـه كـار رفتـه درمتن، به زيرنويس ارجاع شوند.
تبصره 3: نمودارها، اشكال و جداول بهصورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود.
حروفچيني مقاله بايد در برنامة Word (2003, 2007) و بـا رعايـت حاشـيه 5/4 سـانتيمتـر در هـر طـرف و فاصـلة 35/5 سانتي متر از بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلـم ميتـرا نـازك 13 (B Mitra) و در مـتنلاتين از قلم تايمز 11 استفاده شود. (توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامة Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههاي ارسالي را فقط در محيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد).
براي منبع دهي از روش استاندارد APA استفاده كنيد. ميتوان براي افزايش بهرهوري و راحتي در اينكار از نرمافزارword يا Endnote استفاده كرد، در ضمن منابع بهشكل ذيل آورده شوند:
كتاب: نام خانوادگي، اول نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (ايتاليك). نوبت چاپ (ويرايش). محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول نقطه (؛) استفاده شود.
نكته 2. اگر تعداد نويسندگان تا چهار نفر باشند، بايد نام همة آنها را نوشته شود ولي اگر بيش از چهار نفر باشند، بايد تا چهار نفر اول نوشته و براي بقية عبارت (و ديگران و همكاران) استفاده شود.
مثال: راعي، ر.؛ تلنگي، ا. (1383). مديريت سرمايهگذاري پيشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
مقاله: نام خانوادگي، اول نام نويسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (ايتاليك)، دوره (شماره) مجله: شمار ة صفحهها.
مثال: رزمي، ج.؛ قنبري، آ. (1388). ارائة مدلي نوين … . مديريت فناوري اطلاعات، 2 (7): 50 – 35.
Example (1): Henman, P. (2010).Governing Electronically.Palgrave macmillan.
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic
model of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

نشرية مديريت دولتي دورة 8، شمارة 4، زمستان 1395

فهرست مطالب
عنوان صفحه
شناسايي عوامل مؤثر بر جريان هاي شكافندة سازمان هاي دولتي با استفاده از استراتژي نظريه پـردازي
داده بنياد ………………………………………………………………………………………………. 553 محمدعلي سرلك، محمد حسين نوريائي
سياه چالههاي بودجه در نظام بودجه ريزي ايران ………………………………………………………… 571 عادل آذر، طيبه اميرخاني
طراحي و تبيين الگوي اثربخش نظام اداري ايران ……………………………………………………… 591 حامد محمدي، سيدمهدي الواني، غلامرضا معمارزاده طهران، ناصر حميدي
الگوي ريسك هاي ورود سازمان هاي عمومي به شبكه هاي اجتماعي …………………………………. 617 سميه رمضان لواساني، مهدي خيرانديش
طراحي و تبيين مدل بودجه بندي بر اساس شاخص هاي حكمراني خوب در ايران ………………….. 645 سيد محمد مقيمي، علي اصغر پورعزت، حسن دانايي فرد، حيدر احمدي
عوامل مؤثر بر سكوت سازماني نيروهاي رسانه اي بر مبناي تجربة كاركنـان ادارة كـل روابـط عمـومي
سازمان صدا و سيما …………………………………………………………………………………. 665 سياوش صلواتيان، داود نعمتي اناركي، كاميار نيستاني اصفهاني
ارائة چارچوبي براي مديريت منابع انساني سبز ………………………………………………………… 691 مجتبي محمدنژاد شوركايي، سيد رضا سيدجوادين، محمدعلي شاه حسيني، عباسعلي حاج كريميقیمت: تومان


پاسخ دهید