Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394
ص. 656- 637

مطالعة تأثير رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر شفافيت و اعتماد عمومي با اثر ميانجيگري مشاركت عمومي
( مطالعة موردي: دانشجويان دانشگاه تهران)
عباس نرگسيان1، حسن هژبرافكن خلاري2، محمد رضا معيني كربكندي 3
چكيده: بين رسانه هاي مدرن، اينترنت به دليل جاذبه ها ي متنوع، جايگاه ويژهاي دارد. گسترش سريع فناوري هاي ارتباطي در سراسر جهان اين پرسش را مطرح ميكنـد كـه ايـن رسـانه هـا و واسطههاي ارتباطي چه تأثيري در مشاركت عمومي و تحولات اجتماعي و سياسي جهـان دارد.
در اين پژوهش اهميت رسـانه هـاي اجتمـاعي آنلايـن بـر شـفافيت و اعتمـاد عمـومي بـا اثـر ميانجيگري مشاركت عمومي، بهطور كاربردي سنجيده مي شود. پژوهش حاضـر از نظـر هـدف،كاربردي، از نظر چگونگي گردآوري داده ها از نـوع پـژوهش هـاي توصـيفي (غيرآزمايشـي ) و از شاخة مطالعات ميداني و از نظر ارتباط بين متغيرهاي پژوهش از نوع عل ـّي اسـت . روش اجـرايپژوهش نيز پيمايشي است. جامعة آماري پژوهش حاضر، دانشجويان دانشگاه تهـران را شـاملمي شود كه نمونه گيري آن به روش طبقه بندي است و داد ه ها به كمك ابزار پرسشنامه گـردآوري شدهاند و در نرم افزار ليزرل 54/8 تجزيه وتحليل مي شوند. نتـايج پـژوهش نشـان مـي دهـد اثـررسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت مدني و سياسي و همچنين اثر اين دو نوع مشـاركت بـرشفافيت و اعتماد عمومي معنادار است و تأييد م يشود.

واژه هاي كليدي: اعتماد عمومي، رسانه هـا ي اجتمـاع ي آنلايـن، شـفافيت، مشـاركت سياسـي،مشاركت مدني.

استاديار مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 31/01/1394 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 10/09/1394 نويسندة مسئول مقاله: حسن هژبرافكن خلاري E-mail: h.hozhabrafkan@ut.ac.ir
مقدمه
رسانة اجتماعي مفهوم تازه اي نيست؛ چرا كه از زمان شروع تعاملات بشري در حال تكامـل بـودهاست. امروزه رسانههاي اجتماعي جنبه هاي متفاوتي از روابط بشري را تحـت تـأثير قـرار داده انـد (الواني و دانايي فر، 2003). اين رسانه ها بستري را براي مشاركت و تشويق افراد به فعاليـت هـاي مدني و سياسي ايجاد مي كند. از سويي، شواهد مشهودي وجود دارد كه نشان مي دهد مردم براي مشاركت عمومي گرايش بيشتري به استفاده از رسانه هاي اجتماعي آنلاين دارند (وارن، سليمان و جعفر، 2014). در نتيجه مي توان گفت امروزه اين رسانه ها پتانسيل زيادي براي مشـاركت آنلا يـن عموم جامعه فراهم مي كنند (ويكـس ، موريموتـو و مكسـول، 2014). مطالعـات نشـان مـي دهـ د كارگزاران دولتي تلاش مي كنند مشـاركت عمـومي1 را همچـون ابـزاري بـراي افـزايش اعتمـادعمومي2 به كار برند. همچنين اعتماد عمومي زمان ي افزايش مي يابد كـ ه مقامـات دولتـي از خـودانسجام، صداقت و اخلاق نشان دهند و اين اخلاق در دولت به واسطة فراينـد مشـاركت عمـومينهادينه شده باشد (وارت و ونوار، 2013).
با توجه به ظهور اينترنت و رسانههاي اجتماعي آنلاين و فراگيري اسـتفاده از ايـن رسـانه هـاميان مردم، به نظر مي رسد بدون توجـه بـه تغييـر و دگرگـوني اساسـي در فراينـدها و محتـواي مشاركت عمومي در عرصههاي مدني و سياسي، رفتهرفته با كاهش ميزان مشاركت عمـوم افـرادمواجه خواهيم بود. اين كاهش در مشاركت ميتواند به كاهش حمايت مردم از دولتها و درنتيجه كاهش مقبوليت و مشروعيت دولت ها و تشكلهاي سياسي منجـر شـود. در ايـران نيـز مسـائليهمچون غفلت از ظرفيتهاي مفيد و مؤثر رسانه هاي اجتماعي آنلاين، نبود زيرساخت هاي كافي و پديدة شكاف ديجيتالي در استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي، ممكن است كاهش مشـاركت عمومي را در پي داشته باشد و به تضعيف نهادها و سازمان هاي نظامبخش اجتمـاع منجـر شـود .
آنچه تعيين كنندة ميزان و كيفيت مشاركت عمومي شهروندان است، شفافيت در اقـدامات دولتـياست كه اعتماد مردم به حكومت هاي محلي و نهادهاي دولتي را موجب مي شـود . شـفاف نبـودن اقدامات دولتي مي تواند اعتماد مردم را نسبت به دستگاه هاي دولتي كـاهش دهـد و ايـن امـر دردرازمدت ممكن است به مشاركت نكردن شهروندان و اجتماعات محلي و حتي بخـ ش خصوصـيدر فعاليتهايي همچون ارائة خدمات عمومي و كاهش مشاركت سياسي منجر شود. با توجـه بـهاهميت مباحث مطرح شده و روابط بين متغيرهاي يادشـده، در ايـن مقالـه تـلاش مـي شـود ايـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Public participation
Public trust
موضوع روشن شود كه رسانه ها و واسطه هاي ارتباطي آنلاين چه اهميتـي در مشـاركت عمـومي افراد دارند و نيز مشاركت عمومي افراد بر اعتماد عمومي و شفافيت1، چه تأثيري دارد.
پيشينة نظري پژوهش رسانه هاي اجتماعي آنلاين
به طوركلي رسانه را ميتوانيم ابزاري دانست كه حامل يا واسـط پيـام اسـت. رسـانه هـا در تب يـين ارزش ها و فرهنگ جوامع خود در حوزة منطقه اي، بين المللي و جهـاني حضـوري توانمنـد و آنـيدارند (احمدي و احمدي، 1382). در عصر حاضر، اينترنت رسانه اي است كه با گسـتر ة جهـاني وابعاد مختلفي چون پوشش متن، صدا و تصوير، بهعنوان رسانه برتر شناخته شده است. رسانه هايي همچون راديو، تلويزيون، ماهواره، تلـه تكسـت و غيـره بـا وجـود ماهيـت كـاري اطـلاعرسـاني ، نمي توانند تنوع كاري در اينترنت را به طور كامل پوشش دهند؛ چراكـه يكـي از اصـول و عوامـلمطلوبيت هر رسانه، كاهش يا حذف قيد زمان و مكان براي مخاطب است. با اين توضيح مي توان گفت اينترنت به دليل امكانات گسترده اش توانسته است مـرز زمـان و مكـان را بـراي دسترسـيمخاطب به اطلاعات كاهش دهد. اين موضوع تأثير بسيار زيادي در گزينش اينترنـت بـهعنـوانرسانة اول در عصر اطلاعات دارد. در يكي از بررسيهاي تازه كـه بـر مبنـاي پيمـايش اينترنتـيصورت گرفته است، براي نخستين بار تأثير رسانه هاي آنلاين از ساير رسانه هاي سـنتي در زمينـ ة اطلاع رساني به مخاطبان و رأي دهندگان بالقوه، بارزتر بوده است.
پاسخ به اين سؤال كه رسانه هاي اجتماعي نوين چگونه وارد زندگي ما شده اند، دشوار اسـت ؛ زيرا اين مطلب به اين بستگي دارد كه در كدام كشور زندگي ميكنيم. بهتر است كـه بـه صـورت اجمالي تاريخچة آن مرور شود. پ يدايش وبساي تهاي اينترنتي به دهة 90 بازمي گردد، درحالي كه طريقة استفاده از آنها در دهة 2000 معناي متفاوتي به خود گرفت. طي ا ين مهر و مومها، مشكل سرعت كم اينترنت و دسترسي به آن افزايش يافت و پيشروان رسانه هاي اجتماعي نـوين ظهـوركردند (وارت و ونوار، 2013). رسانه هاي اجتماعي بخشي از جنبش »وب دو«2 قلمداد مـ ي شـوند كه از ويژگ يهاي بارز آنها، توليد محتوا توسط كاربران3، ايجاد هويت آنلاين4 و ارتباط بـه صـورت شبكه اي5 است (ولز و فريلون، 2011).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Transparency
Web2
User-generated content
Online identity creation
Relational networking
رسانه هاي اجتماعي پتانسيل زيادي براي مشاركت آنلاين فراهم مي كنند، ا ين رسانه ها چهـارمزيت عمده دارنـد : تشـريك مسـاعي1، مشـاركت2، توانمندسـازي3 و بهنگـام بـودن 4 (ويكـس وهمكاران، 2014).
مشاركت عمومي در عرصههاي سياسي و مدني
مشاركت از نظر لغوي به معناي شركت كردن است. از طرفي مشاركت درگيري ذهنـي و عـاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي كه آنان را برميانگيزد تا براي رسيدن به اهداف گروهي، يكـديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند، بيان شده است (وارت و ونوار، 2013). مشاركت از موضوعات حساس تمام جوامع شمرده مي شود. امروزه در تمام جوامع از دموكرات يكترين جوامـعگرفته تا ديكتاتوري كامل، به موضوع مشاركت توجه مي شود؛ اما در اين مقياس تفاوت بسـياريبين مشاركت وجود دارد. در جوامع ديكتاتوري هـدف از مشـاركت بسـيج عمـومي بـراي تحقـقمقاصد و خواستههاي حاكميت است. درواقع در اين جوامـع شـهروندان فقـط اجراكننـده انـد و در تصميم گيري و برنامه ريزي هيچ نقشي ندارند و حتي در بسياري از مواقع به موضوع نيز اشراف و احاطه ندارند. در سوي ديگر، مقياس جوامع دموكراتيك قرار ميگيرند. در اين جوامع شـهرونداندر امور مشاركت مي كنند. ايـن مشـاركت تمـام مراحـل، يعنـي تعيـين اهـداف، تصـميم گيـري،برنامه ريزي و اجرا را دربرمي گيرد و شهروندان با آگاهي كامل از فرايند مشاركت بـه همكـاري وهمياري ميپردازند (زويينگ ،جانگ والنزولا ، 2012). از نظر موضوعي مشاركت را بهگونه هـايي چون مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و غيره تقسيم بندي مي كنند. بـا توجـه بـه موضـوع
بحث شده در اين پژوهش، مشـاركت عمـومي، مشـاركت س ياسـي5 و مشـاركت مـدني6 تشـريح مي شوند.
مشاركت عمومي عبارت است از دخالت يك يا چند ذي نفع در تصم يمگيري يا سياست گـذاري، به گونهاي كه نظرها و ايده هاي ذي نفعان در فرايند تصميم گيري مد نظر قرار گ يـرد و پيامـدهاي تصميمگيري را تحتتأثير قرار دهد (ولش، 2012). براي جلب مشاركت عمومي دو روش ارتبـاطمستقيم (چهره به چهره) و غيرمستقيم (ارتباط جمعي) وجـود دارد . ارتبـاط چهـره بـهچهـره از نظـر نيروي انساني، سازمان دهي، هزينه، زمان، مديريت و غيره به گونه اي اسـت كـه تـا كنـون كمتـركشور يا نهادي براي جلب مشاركت از اين روش بهره گرفته است. از نظر علم ارتباطات، ارتبـاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Collaboration
Participation
Empowerment
Time
Political Participation
Civic Participation
چهره بهچهره در تقويت پ يامها ي رسانه اي، آن هم در مواردي كه به تغيير نگرش شهروندان نيـازاست به كار ميرود. در فضاي ارتباطي جديد كه به سمت فضـاي سـايبر سـوق مـي يابـد ، ارتبـاط چهرهبه چهره اقتصادي و كارآمد نيست و تنها بهره گيري از ابزار ارتباطي نـو ين معقولانـه خواهـدبود (اسلامي، 1391).
مشاركت سياسي بر دو گونة مشاركت سياسي مستقيم و مشاركت سياسي غيرمستقيم اسـت . دخالت در تعيين سرنوشت و انتخاب و نظارت بـر نظـام سياسـي حـاكم، بـه صـورت رأي دادن در چارچوب احزاب فراگير را ميتوان مشاركت سياسي مستقيم ناميد. مشاركت سياسي غيرمسـتقيم،راهكاري براي دخالت مردم در امـور سياسـي اسـت؛ بـه گونـه اي كـه در ايـن سيسـتم سياسـي، فعاليت هاي حزبي در اولويت است.
مشاركت مدني به دخالت فردي و جمعي شهروندان در موضوعات اجتماعي گفتـه مـ يشـود .
(آندولينا و همكاران، 2003) مشاركت فردي و جمع ي بهمنظور حـل مشـكلات اجتمـاعي جامعـهصورت مي گيرد (فلاناگن، 2011). مشاركت مدني يعني نفع رساندن به ديگران فـارغ از هرگونـهنفع شخصي كه شامل فعاليت در مؤسسه هاي خيريه، مراكز مذهبي، جمع آور ي كمكهاي مـالي، فعاليت هاي حفظ محيط زيست و كمكرساني هنگام رخـداد بلايـاي طبيعـي مـي شـود (كـاونو،
2012). شفافيت
سازمان ب ينالمللي شفافيت، در تعريف شفافيت چن ين مي گويد، شـفافيت اصـلي اسـت كـه افـرادبتوانند از تصميم هاي اداري، معاملات تجاري و امور خيريه اي كه زندگ ي آنها را تحت تـأثير قـرار مي دهد، مطلع شوند. وظيفه و تكليف مستخدمان دولتي و مديران دولتي اين است كه رفتار آنـانرؤيت پذير، پيش بيني پذير و درك پذير باشد. شفافيت يكي از شر ط هاي اصـلي جهـت گيـري ارادة اشخاص است كه اين اراده، براي شكل گيري جامعة مردم سالار اهميت حياتي دارد. با اين رويكرد شفافيت بايد شـامل مجموعـة گسـترده اي از سـازوكارهايي باشـد كـه مشـاركت شـهروندان درسياست گذاري ها را امكانپذير ميكند (وارن و همكاران، 2014). در سطح سازمان نيـز شـفافيت عبارت است از انتشار فعال اطلاعات توسط سازمان كه امكان نظارت ذي نفعان خارجي را فـراهم مي آورد و موجب آگاهي ايشان از رونـد تصـميم گ يـري، عملكـرد و فراينـدهاي داخلـي سـازمانمي شود. اين درواقع مسير ارتباطي يك طرفه اي است كه سازمان اطلاعاتي را در اختيار ذي نفعـان قرار م يدهد (ولش، 2012).

اعتماد عمومي
بررسي ادبيات نشان داد تعريف دقيقي از معناي واژة اعتماد وجـود نـدارد (ولـش، 2012) اعتمـادعمومي بدين معناست كه عامة مردم انتظار دارند مقامات و كاركنان سازمان هاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامهـ كه در اين تعامل نوعي بي اطميناني و شناخت از چگونگي انجام امـور درسازمان هاي دولتي وجود داردـ به انتظارات آنها پاسخ دهند(بهتچريا، دوني و بيلوتـا ، 1998). بـه بيان ديگر، اعتماد عمومي يعني انتظار عموم از دريافت مثبت پاسخ به خواسـته هايشـان از طـرفمتوليان امور دولتي. درك اينكه چرا مردم اعتماد مي كنند و اينكه چگونه اعتماد، روابط اجتمـ اعي را شكل مي دهد محور مهم بحثهاي روان شناسان و دانشمندان علوم رفتاري بوده است. با توجه به اين نكته، اعتماد عمومي يكي از محورهاي اصلي نظريه هاي سازمان دولتي در مديريت دولتي است (ويكس و همكاران، 2014).
تحول بزرگي كه در دنياي رسانهها به وجود آمد، پيـدايش شـبكة جهـاني اينترنـت بـود. وب مي توانست براي هر شخص با معلومات فني كم، پايگاهي ارزان قيمت فراهم آورد، پايگـاهي كـهحتي رسانه هاي اصلي را به چالش بكشد. رسان ة اجتماعي بستري را بـرا ي مشـاركت و همچنـين تشويق افراد براي فعاليت هاي مدني ايجاد ميكند. اين رسانهها همچنين براي تمامي افـراد ا يـن فرصت را فراهم ميكند تا در موضوعات اجتماعي و فعال يـت هـاي ديجيتـال بـر سـر موضـوعاتگوناگون شركت كنند. اكنون شهروندان به وسيلة اهرمي چون رسانههاي اجتماعي توانمند شده اند و به نيروهاي مردمي بدل شدهاند كه م يتوانند دولت را نسبت به موضوعاتي كه برايشان اهم يـت زيادي دارد، تحت فشار قرار دهند (وارن و همكاران، 2014). اهميت اين موضوع با مثالي روشـنمي شود؛ مردم مصر، تونس و ليبي بـه وسـيلة تـويتر و فـ يس بـوك ، عل يـه رهبـران ديكتاتورشـانتظاهراتي برپا كردند و توانستند آنان را سرنگون كننـد (فلاناگـان، 2011). از نمونـه هـاي د يگـر مي توان به مشاركت مردم در امور شهرونديِ هند (راجاپات، 2009)، مديريت بحـران ملـي نظ يـر زلزله در آمريكا (ولش، 2012)، دستيابي به عدالت و دموكراسي در مصـر (كـدهري و همكـاران،2012) و سازماندهي تظاهرات در شيلي (ويكس و همكاران، 2014) اشـاره كـرد. از كاربردهـاي ديگر ا ين رسانهها ميتوان به بهبود رابطة بين دولـت و مـردم، مشـاركت مـدني و بهبـود رابطـة ملت ها در سطح جهاني اشاره كرد (پاتريك، 2011).
اطلاعات بيشتر براي مردم و ساير ذي نفعان از اين جنبه اهميت دارد كه بدانند مال يات آنها به چه شكلي هزينه مي شود و همچنين به آنها كمك م يكند كه بتوانند تصميم بگيرند از چه كسـ ي در انتخابات آينده حمايت كنند. درنتيجه اين انتظار معقولي است كـه بـين شـفافيت و مشـاركتعمومي پيوند وجود داشته باشد. يافته ها نيز نشان مي دهد مشاركت ارتباط مثبتي با شـفاف يت دارد (كاونو، 2012).
پيشينة تجربي پژوهش
در جدول 1، خلاصه اي از پيشينة پژوهش هاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع درج شده است.
جدول 1. خلاصه اي از پيشينة پژوهش هاي داخلي و خارجي
بيان مختصر پژوهش و نتايج آن عنوان پژوهشگران
در اين مقاله بيان مي شود كـه رسـانه هـاي اجتمـاعيتسهيل كنندة گفت وگوها و كنشهاي متقابـل آنلايـنبين گروه هايي از مردم انـد . روش، پيمايشـي و جامعـة آماري تمام دانشجويان رشتة علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه هاي علامه طباطبايي، تهران، آزاد واحد تهران مركزي و علوم تحقيقات است. نتايج نشان داد بيشـتر افراد بررسي شده، عضو يكي از شـبكه هـاي اجتمـاعياينترنتي مانند فيس بوك هستند. ميــزان مشــاركت دانشــجويانارتباطــات در توليــد محتــوايرسانه هاي اجتماعي مرادي و رسولي (1391)
اين مقاله ضمن مروري بر رسانههاي شـهروندي ، بـهنسل چهارم از نظريههاي ارتباطات توسعه مـي پـردازدكه تأكيد آنها بر ارتباطات مشاركتي است و در اجـراي آن از مورد پژوهش استفاده شده است. در انتها نتيجـه مي گيرد كه شبكه هاي اجتماعي از كاربرد اينترنـت درتوسعة جوامع محلي و تنظيم كاركردهاي سـنتي آنهـ ا در دنياي جديد است. مشــاركت اجتمــاعي آنلايــن وتوســعة اجتماعــات محلــي درايران نخا يكي و الوندي (1390)
تأثير رسانههاي اجتماعي بر مشاركت مدني كه موجب ايجاد اعتماد در مـردم مـي شـود را بررسـي مـي كنـد ، رسانه هاي اجتماع ي به منظور مشـاركت آنلا يـن تـأثير مثبتي بر اعتماد دارند. تأثير رسـانههـاي اجتمـاع ي در تشويق مشاركت مدني آنلاين وايجاد اعتماد شهروندي وارن ســ ليمان و جعفــ ر(2014)
پيوند بـ ين مشـاركت سياسـي و اجتمـاع ي را بررسـي
مي كند. هدف اين مقاله ارزيـابي مشـاركت س ياسـي و سرماية اجتماع ي است. ا يـن مقالـه بـه شـناخت مـا ازفاكتورهاي انگيزشي و ابعاد ارتباطي، چه در بعد كيفي و چه در بعد كمي كمك مي كند. شـــبكههــ اي اجتمــ اعي ومشاركت هاي سياسي در جامعةسيسيل/2010 گزوو و آگاتا (2010)
اين مقاله دورة بيست سـا لة رشـد تـاريخي اينترنـت را بررسي مي كند. فرض مبنايي ايـن مقالـه تـأثير مهـم
رس انه ه اي اجتم اعي در زن دگي اش خاص اس ت و
رسانه هاي اجتماعي را پيش برنده اي براي ايجاد تغييـر در جوامع دموكراتيك مي داند. ارزيـــابي ميـــزان اســـتفاده ازرسانه هاي اجتماعي در تركيه اگيورلا و ازوتكو (2014)
با توجه به مطالب يادشده، فرضيه هاي زير در نظر گرفته ميشوند:

فرضية 1. رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي مردم اثر معناداري دارند.
براي تبيين بيشتر اثر رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي، فرضيه هاي فرعي زيـرنيز بررسي ميشوند:
فرضية فرعي اول: رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت مدني مردم اثر مثبت و معنـاداريدارند.
فرضية فرعي دوم: رسانههاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت سياسي مردم اثر مثبت و معناداري دارند.

فرضية 2. مشاركت عمومي مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.
براي تبيين بيشتر اثر مشاركت عمومي مردم بر شفافيت، فرضيه هاي فرعي زيـر نيـز بررسـي ميشوند:
فرضية فرعي اول: مشاركت سياسي مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.
فرضية فرعي دوم: مشاركت مدني مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.

فرضية 3. مشاركت عمومي مردم بر اعتماد عمومي اثر مثبت و معناداري دارد.
براي تبيين بيشتر اثر مشاركت عمومي مردم بر اعتماد عمومي، فرضيه هـاي فرعـي ز يـر ن يـز بررسي مي شوند:
فرضية فرعي اول: مشاركت سياسي مردم بر اعتماد عمومي اثر معناداري دارد.
فرضية فرعي دوم: مشاركت مدني مردم بر اعتماد عمومي اثر معناداري دارد.
مدل مفهومي
چارچوب نظري الگويي مفهومي، مبتني بر روابط تئوريك ميان شماري از عـواملي اسـت كـه درزمينة مسائل پژوهش شده با اهميت تشخيص داده شده اند. چـارچوب نظـري بـا بررسـي سـوابقپژوهشي در قلمرو مسئله، به گونه اي منطقي جريان پيدا مي كند. با توجه به تعاريف ارائه شده، مرور پژوهش هاي گذشته و فرضيه هاي مسئله، پژوهشگران اين پژوهش مدل مفهـومي زيـر را بـراي نشاندادن چگونگي تأثيرگذاري رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي (سياسي و مدني) و همچنين تأثير مشاركت عمومي بر دو مقولة اعتماد عمومي و شفافيت ارائه كرده اند (شكل 1).

سياسي

مشاركت

شفافيت

مدني

مشاركت

رسانه

هاي
آنلاين

اجتماعي

عمومي

اعتماد

سياسي

مشاركت

شفافيت

مدنيقیمت: تومان


پاسخ دهید