مقالات و پایان نامه ها

b (2598)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب مادح شيخيدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 860014660 که در تاريخ 21/12/89 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان قابليت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2599)

عنوان پايان‌نامه: کتابخانه عمومي شهر فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده13 مقدمه14 فصل اول: تعاريف وکليات 1-1- ارتباط و کتابخانه16 1-1-1- تعريف ارتباط16 1-1-2- ارتباط و هوشيار سازي اجتماعي16 1-1-3- کتابخانه و فرآيند ارتباط18 1-2- کتابخانه، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2600)

چکيدهي فارسي در اين پاياننامه، روغنهاي اسانسي برخي از گونههاي گياهي معطر ايران توسط روشهاي تقطير با آب به کمک مايکروويو (MAHD) استحصال و ترکيبات متشکلهي آنها بهکمک روش کروماتوگرافي گازي توأم با طيفسنجي جرمي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2590)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه زيستشناسي ،گرايش بيوسيستماتيک جانوري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” عنوان: شناسايي و مقايسه تنوع گونه اي ماکرو بنتوزهاي چشمه هاي باداب سورت،زرابه،قل قل و کورچشمه در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2601)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد دانشکده علوم انساني گروه حقوق پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: خصوصي عنوان: ماهيت و احکام دعواي اضافي در حقوق ايران استاد راهنما دکتر عبدالرضا برزگر استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2591)

تعهدنامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي علوم کشاورزي گروه آموزشي علوم باغباني پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي علوم باغباني گرايش گياهان زينتي عنوان: مطالعه اثرات برخي ترکيبات گياهي بر خواص ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2602)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم کشاورزي گروه آموزشي مديريت پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: کشاورزي عنوان: ارزيابي اقتصادي عمليات حفاظت خاک در شهرستان رودسر استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2592)

تعهدنامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي علوم کشاورزي گروه آموزشي علوم باغباني پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي علوم باغباني گرايش گياهان زينتي عنوان: مطالعه اثرات برخي ترکيبات گياهي بر خواص ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2603)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب سعيد درخشي قشلاق دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870856319 که در تاريخ 20/6/1390 از پايان نامه/ رساله خود تحت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2593)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي صنايع و سيستم‌ها شبيه‌سازي بازار سهام با استفاده از سيستم‌هاي عامل‌‌محور پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع حميد بهرام‌زاده استاد راهنما دکتر فريماه مخاطب رفيعي 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده ادامه مطلب…

By 92, ago