مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 283-306-1

Journal of Public Administration ی DOI: 10.22059/jipa.2017.232761.1997 دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 9، شمارة 2 تابستان 1396 صص. 306- 283 اولويت بندي معيارهاي تأثيرگذار بر بازدارندگي فساد اداري با اتكا به رهنمودهاي اسلامي سيدمهدي الواني1، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 307-332-1

Journal of Public Administration ی DOI: 10.22059/jipa.2017.234155.2019 دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 9، شمارة 2 تابستان 1396 صص. 332- 307 اينرسي سازماني و تنبلي اجتماعي؛ كژكاركرد هاي فرهنگ سازماني بوروكراتيك رحمان غفاري1، يحيي رستمنيا2 چكيده: ادامه مطلب…

By 92, ago